Sertificēšanas pārbaudes

 

Fiziska persona, kas pretendē uz meža inventarizācijas veicēja sertifikātu, var pieteikt sertificēšanas pārbaudi, zvanot uz tālr. 25145329. 

Pieteikuma forma lejuplādējama šeit

 Nākošā sertifikācijas pārbaude 15.jūlijā, plkst. 9.00, Jelgavā, Aviācijas ielā 30.

 


Sertificēšanas pārbaudes jautājumos un uzdevumos tiks ietverti jautājumi no Ministru kabineta noteikumu Nr.392 5. un 14.punktā minētajām mācību tēmām, konkrēti:

1) mērniecību,

Zemes kadastrālā uzmērīšana Latvijā, robežu noteikšanas veidi to precizitāte un tiesiskās konsekvences. Kadastra karte, zemes robežu plāns. Robežu nostiprināšanas un veidi apvidū un to uzturēšanas prasības.

2) dendroloģiju,

Latvijā meža inventarizācijā nosakāmās vietējās un introducētās koku un pameža sugas, to atpazīšanas pazīmes.

3) meža botāniku, 
Latvijā meža inventarizācijā nosakāmās vietējās un introducētās koku un pameža sugas.
Meža tipus raksturojošie augi.
4) meža taksāciju,
Meža taksācijas jēdziens. Meža elementu (mežaudzes vidējais augstums, virsaugstums, vidējais caurmērs, šķērslaukums, koku skaits, meža tips) noteikšanas metodes, izmantojamie instrumenti. Meža nogabalu raksturojošo rādītāju pieļaujamās novirzes.
Meža tipu klasifikācija. Vides faktori, kas ir pamatā klasifikācijai, klasifikācijas vēsture, tipu savstarpējās atšķiršanas pazīmes. Edafiskās rindas.
5) mežierīcību,
Mežierīcības jēdziens.
Latvijā lietoto sekundāro meža inventarizācijas rādītāju (krāja, bonitāte, biezība, tāme) aprēķināšanā lietotās metodes, algoritmi, tabulas. To izcelsme un pielietošana.
Meža inventarizācijā lietotie plānu materiāli, kadastra informācija- izcelsme un tiesiskais regulējums. Nogabalu uzmērīšanas metodes un precizitāte. Nogabalu raksturojošo rādītāju datnes. Digitālo karšu izgatavošanas pamatprincipi.
6) mežkopību,
Mežu apsaimniekošanas zinātniskais pamatojums.
7) meža atjaunošanu,
Meža atjaunošanas metodes, termiņi, pieļaujamās sugas, minimālais un maksimāli pieļaujamais skaits. Meža atjaunošanas riska faktori un iespējas tos samazināt.
8) meža augsnes zinātni,
Meža augsnes, to klasifikācija un noteikšanas pazīmes, saistība ar meža tipu klasifikāciju.
9) meža ekoloģiju un dabas aizsardzību 
CO2 emisija un uzkrāšana mežā.
Meža apsaimniekošanas ierobežojumi aizsargājamās teritorijās. 

un šādiem normatīvajiem aktiem:

1) Meža likums, pieņemts 24.02.2000.
2) 
Ministru kabineta noteikumi Nr.384 Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi, pieņemti 21.06.2016.
3) 
Ministru kabineta noteikumi Nr.392 Meža inventarizācijas veicēju sertifikācijas un sertificēto personu darbības uzraudzības kārtība, pieņemti 21.06.2016.
4) 
Ministru kabineta noteikumi Nr.308 Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi, pieņemti 02.05.2012.
5) 
Ministru kabineta noteikumi Nr.935 Noteikumi par koku ciršanu mežā, pieņemti 18.12.2012.
6) 
Ministru kabineta noteikumi Nr.936 Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā, pieņemti 18.12.2012.
7) 
Likums Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, pieņemts 02.03.1993. 
8) 
Ministru kabineta noteikumi Nr.264 Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, pieņemti 16.03.2010.
9) 
Aizsargjoslu likums, pieņemts 05.02.1997.

Sertificēšanas pārbaudes praktiskajā daļā īpaši ierīkotos parauglaukumos ir jānosaka meža nogabalu raksturojošie rādītāji. 
Augstuma, caurmēra un šķērslaukuma noteikšanai eksāmenu kārtotāji izmanto savus mērinstrumentus.