POLITIKA UN MĒRĶI


SILVASERT, SIA KVALITĀTES POLITIKA 

SILVASERT, SIA kvalitātes politikas pamatuzdevums ir nodrošināt nemainīgi augstu kvalitāti, veicot meža inventarizācijas veicēju sertifikāciju un sertificēto personu darbības uzraudzību atbilstoši 21.06.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.392 "Meža inventarizācijas veicēju sertifikācijas un sertificēto personu darbības uzraudzības kārtība".

SILVASERT, SIA nosaka prasības pret kvalitāti kā vienu no augstākajiem mērķiem, sniedzot pakalpojumus.

Uzņēmuma politika nodrošina, ka visi pakalpojumi tiek pildīti, lai uzturētu augstu kvalitātes līmeni un apkalpošanu attiecīgi klientu prasībām un vēlmēm.

SILVASERT, SIA vadības uzdevums ir nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai nepieciešamos priekšnoteikumus un sekmēt pakalpojumu kvalitātes nepieciešamības apzināšanos darbinieku vidū.

SILVASERT, SIA vadība pastāvīgi izvērtē Kvalitātes pārvaldības sistēmas efektivitāti un ekonomiskumu, darbinieku rīcību un izpratni kvalitātes jomā. Darbinieki tiek pastāvīgi rosināti iesniegt priekšlikumus Kvalitātes pārvaldības sistēmas pilnveidošanai.

SILVASERT, SIA vadība akcentē uzticēšanos katram uzņēmuma darbiniekam. Uzņēmumā pastāvīgi notiek darbinieku izglītošana un kvalifikācijas celšana. Savā darbā motivētie darbinieki ir uzņēmuma lielākā vērtība, viņi ir tendēti uz kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu un uzņemas atbildību par sava darba kvalitāti. Darbinieki izprot kvalitatīvas darbības priekšrocības un nekvalitatīvas darbības iespējamās sekas, izprot saikni starp rūpēm par klientu un viņu pašu materiālo nodrošinājumu, kā arī uzņēmuma ekonomiskā stāvokļa atkarību no sekmīgas darbības attīstības. Papildu darba pienākumu veikšanai uzņēmums cenšas iesaistīt darbiniekus sabiedriskos un citos pasākumos

Uzņēmuma darbinieki tiek izvēlēti pamatojoties uz to profesionālajām spējām un uzņēmības. Vadība veicina darbinieku profesionālo izaugsmi, ir ieinteresēta to apmierinātības un augstākas labklājības sasniegšanā.

 

Uzticamība un atsaucība – esam pretimnākoši un uzticami saviem klientiem un darbiniekiem, kā arī visai sabiedrībai, izprotot tās vajadzības, sniedzot atbalstu to apmierināšanai un darbojoties saskaņā ar pastāvošo likumdošanu.


SILVASERT, SIA DARBĪBAS MĒRĶI 

SILVASERT, SIA mērķis ir kļūt par lielāko meža inventarizācijas veicēju sertificētāju Latvijā, nodrošinot meža inventarizācijas veikšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem un paaugstinot meža inventarizācijas veikšanas kvalitāti gan individuāli katram meža inventarizācijas veicējam, gan kopumā valstī. Veiksmīgas SILVASERT, SIA darbības rezultāts būs:

1)  arvien sarūkošs sūdzību skaits par meža inventarizācijas darbu kvalitāti,

2)  arvien sarūkošs sertificētās personas darbības uzraudzības pārbaudes atzinumos konstatētais meža inventarizācijas datu neatbilstības meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu prasībām vai situācijai dabā skaits.