Par mums

 

SIA SILVASERT ir atbilstības novērtēšanas institūcija, kas akreditēta likumā "Par atbilstības novērtēšanu" minētajā nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši standartā LVS EN ISO/IEC 17024:2012 "Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām" noteiktajām prasībām. 

SIA SILVASERT veic meža inventarizācijas veicēju sertifikāciju un sertificēto personu darbības uzraudzību saskaņā ar 21.06.2016. pieņemtajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.392 "Meža inventarizācijas veicēju sertifikācijas un sertificēto personu darbības uzraudzības kārtība". 

SIA SILVASERT sertifikācijas darbību izpildē izprot neietekmējamības nozīmīgumu, pārvalda interešu konfliktu un nodrošina sertifikācijas darbību objektivitāti.